ďđĺäńňŕâë˙ţ číôîđěŕöčţ ďî đĺŕáčëčňŕöčč číâŕëčäŕ-ęîë˙ńî÷íčęŕ, ńďčíŕëüíčęŕ č äđ. íŕ
 
 
Ěĺíţ
Đŕçäĺë Çŕęîíîäŕňĺëüńňâî
Đĺęëŕěŕ
         
 Ăëŕâíŕ˙
 Áčáëčîňĺęŕ
 Âčäĺîěŕňĺđčŕëű
 Çŕęîíîäŕňĺëüńňâî
 Ěĺä. đĺŕáčëčňŕöč˙
 Ďđîô. đĺŕáčëčňŕöč˙
 Ńîö. đĺŕáčëčňŕöč˙
 Äĺňč-číâŕëčäű
 Ńîâĺňű ďî óőîäó
 Îáđŕçîâŕíčĺ
 Ňđóäîóńňđîéńňâî
 Ôčçęóëüňóđŕ
 Číâŕńďîđň
 Ŕâňîňđŕíńďîđň
 Číâŕňĺőíčęŕ
 Ňâîđ÷ĺńňâî
 Çíŕęîěńňâŕ
 Ńĺęń
 Ďĺđńîíŕëüíűĺ ńŕéňű
 Ńŕéňű îđăŕíčçŕöčé
 Ęîíńóëüňŕöčč
 
Ďîčńę ďî ńŕéňó
 

Ďđîăđŕěěű
 
Ďđîăđŕěěű äë˙ đŕáîňű ń ńŕéňîě: Download Master, WinRar, STDU Viewer č ôîđěŕňű ęíčă. Ďîäđîáíĺĺ...
 
Îáú˙âëĺíč˙
 
 
Ďîěîůü ńŕéňó
 
WebMoney-ęîřĺë¸ę R102054310579
  ßndex-ęîřĺë¸ę 41001248705898
 
Ěîé áŕííĺđ
 
Číôîđěŕöč˙ ďî đĺŕáčëčňŕöčč číâŕëčäŕ-ęîë˙ńî÷íčęŕ, ńďčíŕëüíčęŕ č äđ. - číôîđěŕöč˙ äë˙ číâŕëčäŕ-ęîë˙ńî÷íčęŕ.
 
Âŕř áŕííĺđ
 
Đĺéňčíă@Mail.ru
Tatarstan.Net - âńĺ ńŕéňű Ňŕňŕđńňŕíŕ
Rambler's Top100
 
 

Ďĺđĺ÷ĺíü ëĺęŕđńňâĺííűő ńđĺäńňâ č čçäĺëčé ěĺäčöčíńęîăî íŕçíŕ÷ĺíč˙

 

Ďĺđĺ÷ĺíü ëĺęŕđńňâĺííűő ńđĺäńňâ č čçäĺëčé ěĺäčöčíńęîăî íŕçíŕ÷ĺíč˙, đĺŕëčçóĺěűő

ăđóďďŕě íŕńĺëĺíč˙, čěĺţůčě ëüăîňű ďî ëĺęŕđńňâĺííîěó îáĺńďĺ÷ĺíčţ, áĺńďëŕňíî čëč ńî ńęčäęîé 50%(óňâĺđćäĺí ďîńňŕíîâëĺíčĺě ĘĚ ĐŇ îň 21 ˙íâŕđ˙ 2002 ă. N 17)

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |  Ěĺćäóíŕđîäíîĺ  |     Ňîđăîâîĺ     |     Ďđčěĺ÷ŕíčĺ     | Ęîä ŔŇŃ |

|ď/ď| íĺďŕňĺíňîâŕííîĺ |   íŕčěĺíîâŕíčĺ   |                    |         |

|   |  íŕčěĺíîâŕíčĺ   |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

| 1 |        2        |        3         |          4         |    5    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        Ëĺęŕđńňâĺííűĺ ńđĺäńňâŕ, äĺéńňâóţůčĺ íŕ ĆĘŇ č ěĺňŕáîëčçě        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                Ŕíňŕöčäű                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|1  |Ŕëăĺäđŕň + ěŕăíč˙|Ŕëěŕăĺëü ăĺëü     |                    |A02A B10 |

|   |ăčäđîęńčä        |                  |                    |02A A10  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Ńđĺäńňâŕ äë˙ ëĺ÷ĺíč˙ ˙çâĺííîé áîëĺçíč                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Áëîęŕňîđű Í2-ăčńňŕěčíîâűő đĺöĺďňîđîâ                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|2  |Đŕíčňčäčí        |Ăčńňŕę ňŕá.       |                    |A02B A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|3  |                 |Đŕíčňčäčí ňŕá.    |                    |A02B A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|4  |Ôŕěîňčäčí        |Ęâŕěŕňĺë ňŕá.     |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Číăčáčňîđű ďđîňîíîâîăî íŕńîńŕ                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|5  |Îěĺďđŕçîë        |Îěĺç ęŕďń.        |                    |A02B C01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              Äđóăčĺ ńđĺäńňâŕ äë˙ ëĺ÷ĺíč˙ ˙çâĺííîé áîëĺçíč             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|6  |Âčńěóňŕ ńóáíčňđŕň|Âčęŕëčí ňŕá.      |                    |Ŕ02 ÂŐ   |

|   |+ Ěŕăíč˙ ęŕđáîíŕň|                  |                    |         |

|   |+ Íŕňđč˙   ăčäđî-|                  |                    |         |

|   |ęŕđáîíŕň +   Ŕčđŕ|                  |                    |         |

|   |ęîđíĺâčůĺ  + Ęđó-|                  |                    |         |

|   |řčíű ęîđŕ        |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|7  |                 |Âčęŕčđ ňŕá.       |                    |Ŕ02 ÂŐ   |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|8  |Âčńěóňŕ  ňđčęŕëč˙|Äĺ-íîë ňŕá.       |                    |A02B Ő05 |

|   |äčöčňđŕň         |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     Ńďŕçěîëčňč÷ĺńęčĺ, ŕíňčőîëčíĺđăč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ č ďđîęčíĺňčęč      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|9  |Äđîňŕâĺđčí       |Íî-řďŕ ňŕá.       |                    |A03A D01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|10 |Ŕňđîďčíŕ ńóëüôŕň |Ŕňđîďčíŕ   ńóëüôŕň|                    |A03Â Ŕ01 |

|   |                 |ęŕďë. ăë.; ňŕá.   |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|11 |Ôĺíîáŕđáčňŕë    +|Áĺëëŕňŕěčíŕë ňŕá. |                    |Ŕ03Ń Â02 |

|   |ýđăîňŕěčí  + áĺë-|                  |                    |         |

|   |ëŕäîííű ŕëęŕëîčäű|                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Ďđîęčíĺňčęč                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|12 |Ěĺňîęëîďđŕěčä    |Ěĺňîęëîďđŕěčä     |                    |Ŕ03F A01 |

|   |                 |ňŕá., ŕěď.,    ôë.|                    |         |

|   |                 |(đ-đ îđŕëüíűé)    |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               Ďđîňčâîđâîňíűĺ č ďđîňčâîňîříîňíűĺ ńđĺäńňâŕ              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Áëîęŕňîđű 5ÍŇ3 đĺöĺďňîđîâ                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|13 |Îíäŕńĺňđîí       |Ëŕňđŕí ňŕá.; ŕěď. |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|Ŕ04A A01 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|14 |                 |Ýěĺńĺň ňŕá.; ŕěď. |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|Ŕ04A A01 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|15 |Ňđîďčçĺňđîí      |Íŕâîáŕí     ęŕďń.;|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|Ŕ04A A03 |

|   |                 |ŕěď.              |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Ćĺë÷ĺăîííűĺ ńđĺäńňâŕ č ăĺďŕňîďđîňĺęňîđű               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|16 |Ěĺňčîíčí         |Ěĺňčîíčí ňŕá.     |                    |V03A B26 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|17 |Ńčëčáčíčí        |Ęŕđńčë äđ.; ęŕďń. |                    |A05B A03 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Ńëŕáčňĺëüíűĺ ńđĺäńňâŕ                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|18 |Áčńŕęîäčë        |Áčńŕęîäčë    ňŕá.;|                    |A06A B02 |

|   |                 |äđ.; ńâ.          |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|19 |Ăëčęîçčäű Ńĺííű  |Ńĺíŕäĺ ňŕá.       |                    |A06A B06 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ŕíňčäčŕđĺéíűĺ ńđĺäńňâŕ, ęčřĺ÷íűĺ ďđîňčâîâîńďŕëčňĺëüíűĺ/ŕíňččíôĺęöčîííűĺ|

|                                ńđĺäńňâŕ                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|20 |Áŕęňčńóáňčë      |Áŕęňčńóáňčë ęŕďń. |äĺň˙ě äî 3-ő ëĺň    |Ŕ 07FA   |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|21 |Áčôčäóěáŕęňĺđčí  |Áčôčäóěáŕęňĺđčí   |äĺň˙ě äî 3-ő ëĺň    |G01A X   |

|   |                 |ňŕá.; ńâ., ôë.    |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|22 |Áčôčęîë          |Áčôčęîë ŕěď.; ôë. |äĺň˙ě äî 3-ő ëĺň    |A 07F A  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|            Ŕěčíîńŕëčöčëîâŕ˙ ęčńëîňŕ č đîäńňâĺííűĺ ďđĺďŕđŕňű           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|23 |Ńóëüôŕńŕëŕçčí    |Ńóëüôŕńŕëŕçčí ňŕá.|ďđč  íĺńďĺöčôč÷ĺńęîě|Ŕ07Ĺ Ń01 |

|   |                 |                  |˙çâĺííîě ęîëčňĺ, áî-|         |

|   |                 |                  |ëĺçíč  Áĺőňĺđĺâŕ   č|         |

|   |                 |                  |đĺâěŕňîčäíîě ŕđňđčňĺ|         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|24 |Ěĺńŕëŕçčí        |Ńŕëîôŕëüę    ňŕá.;|ďđč  íĺńďĺöčôč÷ĺńęîě|Ŕ07Ĺ Ń02 |

|   |                 |ńâ.; ńóńď.        |˙çâĺííîě   ęîëčňĺ  č|         |

|   |                 |                  |áîëĺçíč Áĺőňĺđĺâŕ   |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Ôĺđěĺíňíűĺ ďđĺďŕđŕňű                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|25 |Ďŕíęđĺŕňčí       |Ęđĺîí ęŕďń.       |ďđč ěóęîâčńöčäîçĺ   |A09A Ŕ02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|26 |                 |Ďŕíęđĺŕňčí    ňŕá;|                    |A09A Ŕ02 |

|   |                 |äđ.               |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|27 |                 |Ěĺçčě ôîđňĺ ňŕá.  |                    |A09A Ŕ02 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Číńóëčíű č čő ŕíŕëîăč                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|28 |Číńóëčíű  ÷ĺëîâĺ-|Ŕęňđŕďčä ÍĚ  ęŕđň-|                    |Ŕ10Ŕ Â01 |

|   |÷ĺńęčĺ  ęîđîňęîăî|đčäćč; ôë.        |                    |         |

|   |äĺéńňâč˙         |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|29 |                 |Őóěóëčí    Đĺăóë˙đ|                    |Ŕ10Ŕ Â01 |

|   |                 |ęŕđňđčäćč; ôë.    |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|30 |                 |Áđčíńóëđŕďč × ôë.;|                    |A10AB    |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|31 |                 |Ďĺíńóëčí ×Đ  ęŕđň-|                    |A10AB    |

|   |                 |đčäćč             |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|32 |Číńóëčíű  ÷ĺëîâĺ-|Őóěŕëîă   [Číńóëčí|                    |Ŕ10Ŕ Â01 |

|   |÷ĺńęčĺ ńâĺđőáűńň-|Ëčçďđî] ęŕđňđčäćč |                    |         |

|   |đîăî äĺéńňâč˙    |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|33 |Číńóëčíű  ÷ĺëîâĺ-|Ěîíîňŕđä ÍĚ ôë.   |                    |Ŕ10Ŕ Ń01 |

|   |÷ĺńęčĺ    ńđĺäíĺé|                  |                    |         |

|   |ďđîäîëćčňĺëüíîńňč|                  |                    |         |

|   |äĺéńňâč˙         |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|34 |                 |Ďđîňŕôŕí ÍĚ  ęŕđň-|                    |Ŕ10Ŕ Ń01 |

|   |                 |đčäćč             |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|35 |                 |Őóěóëčí ÍĎŐ   ôë.;|                    |Ŕ10Ŕ Ń01 |

|   |                 |ęŕđňđčäćč         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|36 |                 |Áđčíńóëěčäč × ôë. |                    |A10AC    |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|37 |                 |Ďĺíńóëčí ×Ń  ęŕđň-|                    |A10AC    |

|   |                 |đčäćč             |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|38 |Číńóëčíű   ńâčíűĺ|Ŕęňđŕďčä ĚŃ ôë.   |                    |Ŕ10Ŕ Â03 |

|   |âűńîęîî÷čůĺííűĺ  |                  |                    |         |

|   |ęîđîňęîăî   äĺéń-|                  |                    |         |

|   |ňâč˙             |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|39 |Číńóëčíű   ńâčíűĺ|Ěîíîňŕđä ĚŃ ôë.   |                    |Ŕ10Ŕ Ń03 |

|   |ńđĺäíĺé ďđîäîëćč-|                  |                    |         |

|   |ňĺëüíîńňč   äĺéń-|                  |                    |         |

|   |ňâč˙             |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|40 |Ęîěáčíčđîâŕííűĺ  |Ěčęńňŕđä 30     ÍĚ|                    |Ŕ10Ŕ D30 |

|   |číńóëčíű         |ęŕđňđčäćč; ôë.    |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|41 |                 |Őóěóëčí Ě3    ôë.;|                    |Ŕ10Ŕ D30 |

|   |                 |ęŕđňđčäćč         |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                Ďĺđîđŕëüíűĺ ăčďîăëčęĺ ěčçčđóţůčĺ ńđĺäńňâŕ              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                Áčăóŕíčäű                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|42 |Ěĺňôîđěčí        |Ńčîôîđ ňŕá.       |                    |Ŕ10Â Ŕ02 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Ńóëüôîíŕěčäű, ďđîčçâîäíűĺ ěî÷ĺâčíű                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|43 |Ăëčáĺíęëŕěčä     |Ěŕíčíčë ňŕá.      |                    |Ŕ10Â Â01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|44 |Ăëčęëŕçčä        |Äčŕáĺňîí ňŕá.     |                    |Ŕ10Â Â09 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|45 |                 |Äčŕáĺňîí ĚÂ ňŕá.  |                    |Ŕ10Â Â09 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|46 |                 |Đĺęëčä ňŕá.       |                    |A10BB09  |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|47 |Ăëčěĺďčđčä       |Ŕěŕđčë ňŕá.       |                    |A10B B12 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Áčăóŕíčäű č ńóëüôîíŕěčäű â ęîěáčíŕöčč                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|48 |Ăëčáĺíęëŕěčä    +|Ăëčáîěĺň ňŕá.     |                    |A 10B D02|

|   |ěĺňôîđěčí        |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Ďčîăëčňŕçîí                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|49 |Ďčîăëčňŕçîí      |Ŕęňîń ňŕá.        |                    |A10BG03  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             Äđóăčĺ ďĺđîđŕëüíűĺ ăčďîăëčęĺěčçčđóţůčĺ ńđĺäńňâŕ           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|50 |Đĺďŕăëčíčä       |ÍîâîÍîđě ňŕá.     |ďđč ńŕőŕđíîě äčŕáĺňĺ|Ŕ10 Ő02 |

|   |                 |                  |ń ďî÷ĺ÷íűě ńčíäđîěîě|         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                Âčňŕěčíű                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|51 |Đĺňčíîë 35  ěă  +|Ŕĺâčň ęŕďń.       |äĺň˙ě äî 3-ő ëĺň    |A 11J A  |

|   |ňîęîôĺđîëŕ ŕöĺňŕň|                  |                    |         |

|   |0,1 ă            |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|52 |Ďîëčâčňŕěčíű    â|Đĺâčň äđ.         |                    |A11B A   |

|   |÷čńňîě âčäĺ      |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|53 |Đĺňčíîë          |Đĺňčíîë äđ.;   đ-đ|                    |Ŕ11Ń Ŕ01 |

|   |                 |ěŕńë.; ęŕďń.; ňŕá.|                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|54 |Äčăčäđîňŕőčńňĺđîë|Äčăčäđîňŕőčńňĺđîë |                    |A11C Ń02 |

|   |                 |đ-đ ěŕńë.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|55 |Ýđăîęŕëüöčôĺđîë  |Ýđăîęŕëüöčôĺđîë   |                    |Ŕ11Ń Ń01 |

|   |                 |äđ.; đ-đ    ěŕńë.;|                    |         |

|   |                 |đ-đ ńďčđň.        |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|56 |Ňčŕěčí           |Ňčŕěčíŕ     őëîđčä|                    |Ŕ11D A01 |

|   |                 |ŕěď.; ňŕá.        |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|57 |Ŕńęîđáčíîâŕ˙ ęčń-|Ŕńęîđáčíîâŕ˙  ęčń-|                    |A11GA A01|

|   |ëîňŕ             |ëîňŕ ňŕá., ŕěď.   |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|58 |Ŕëüôŕ-ňîęîôĺđîë  |Âčňŕěčí Ĺ      đ-đ|äë˙ áîëüíűő  ńŕđęîč-|Ŕ11Í ŔÎ3 |

|   |                 |ěŕńë; ęŕďń.       |äîçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|59 |Ďčđčäîęńčí       |Ďčđčäîęńčí   ŕěď.;|                    |Ŕ11Í Ŕ02 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|60 |Đčáîôëŕâčí       |Đčáîôëŕâčí   ŕěď.;|                    |Ŕ11Í Ŕ04 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            Ďđĺďŕđŕňű ęŕëüöč˙                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|61 |Ęŕëüöč˙ ăëţęîíŕň |Ęŕëüöč˙   ăëţęîíŕň|                    |A12Ŕ A03 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Ďđĺďŕđŕňű ęŕëč˙                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|62 |Ęŕëč˙ őëîđčä     |Ęŕëč˙ őëîđčä ŕěď. |                    |A12B A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|63 |Ęŕëč˙-ěŕăíč˙  ŕń-|Ŕńďŕđęŕě ňŕá.     |                    |Ŕ12Â Ŕ30 |

|   |ďŕđŕăčíŕň        |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Îáůĺňîíčçčđóţůčĺ ďđĺďŕđŕňű                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|64 |                 |Âčíčáčń ňŕá.      |äĺň˙ě äî  3-ő   ëĺň;|A13A     |

|   |                 |                  |ďđč ăĺďŕňîöĺđĺáđŕëü-|         |

|   |                 |                  |íîé äčńňđîôčč č  ôĺ-|         |

|   |                 |                  |íčëęĺňîíóđčč        |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Ŕíŕáîëč÷ĺńęčĺ ńňĺđîčäű                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|65 |Íŕíäđîëîí        |Đĺňŕáîëčë ŕěď.    |                    |A14AB01  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ęđîâü č ęđîâĺňâîđíűĺ îđăŕíű                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ŕíňčňđîěáîňč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|66 |Ôĺíčíäčîí        |Ôĺíčëčí ňŕá.      |                    |Â01Ŕ Ŕ02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|67 |Ăĺďŕđčí          |Ăĺďŕđčí ěŕçü      |                    |Â01Ŕ Â01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|68 |Äčďčđčäŕěîë      |Äčďčđčäŕěîë ňŕá.  |                    |Â01Ŕ Ń07 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Ęđîâĺîńňŕíŕâëčâŕţůčĺ ńđĺäńňâŕ                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Ôŕęňîđű ńâĺđňűâŕíč˙ ęđîâč                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|69 |Ôŕęňîđ  ńâĺđňűâŕ-|Ŕăĺěčôčë    ëčîô.|                    |Â02 D04 |

|   |íč˙ ęđîâč IX     |ďîđ.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|70 |                 |Ŕčěŕôčęń Ä.Č.  ëč-|                    |Â02Â D04 |

|   |                 |îô. ďîđ.          |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|71 |                 |Čěěóíčí ëčîô. ďîđ.|                    |Â02Â D04 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|72 |                 |Îęňŕíŕéí     ëčîô.|                    |Â02Â D04 |

|   |                 |ďîđ.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|73 |                 |Đĺďëĺíčí     ëčîô.|                    |Â02Â D04 |

|   |                 |ďîđ.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|74 |Ôŕęňîđ  ńâĺđňűâŕ-|Ŕíňčăĺěîôčëüíűé   |                    |Â02Â D02 |

|   |íč˙ ęđîâč VIII   |ôŕęňîđ    ÷ĺëîâĺęŕ|                    |         |

|   |                 |ëčîô. ďîđ.        |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|75 |                 |Ăĺěîôčë Ě    ëčîô.|                    |Â02Â D02 |

|   |                 |ďîđ.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|76 |                 |Čěěóíŕň ëčîô. ďîđ.|                    |Â02Â D02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|77 |                 |Ęîýéň-ŐĎ     ëčîô.|                    |Â02Â D02 |

|   |                 |ďîđ.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|78 |                 |Ęđčîďđĺöčďčňŕň ńó-|                    |Â02Â D02 |

|   |                 |őîé ëčîô. ďîđ.    |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|79 |                 |Îęňŕíŕň ëčîô. ďîđ.|                    |Â02Â D02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|80 |                 |Óěŕí Ęđŕé Ä.Č. ëč-|                    |Â02Â D02 |

|   |                 |îô. ďîđ.          |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|81 |                 |Ôŕęňîđ VIII V  ëč-|                    |Â02Â D02 |

|   |                 |îô. ďîđ.          |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|82 |                 |Ýěîęëîň Ä.Č. ëčîô.|                    |Â02Â D02 |

|   |                 |ďîđ.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|            Ďđĺďŕđŕňű äâóőâŕëĺíňíîăî ćĺëĺçŕ äë˙ ďđčĺěŕ âíóňđü          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|83 |Ćĺëĺçŕ ńóëüôŕň   |Ńîđáčôĺđ äóđóëĺń  |                    |Â03Ŕ Ŕ07 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Âčňŕěčí Â12 č ôîëčĺâŕ˙ ęčńëîňŕ                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|84 |Öčŕíîęîáŕëŕěčí   |Öčŕíîęîáŕëŕěčí    |                    |B03 A01  |

|   |                 |ŕěď.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|85 |Ęčńëîňŕ ôîëčĺâŕ˙ |Ôîëčĺâŕ˙   ęčńëîňŕ|                    |Â03Â Â01 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ńĺđäĺ÷íî-ńîńóäčńňŕ˙ ńčńňĺěŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                           Ńĺđäĺ÷íűĺ ăëčęîçčäű                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|86 |Äčăîęńčí         |Äčăîęńčí ňŕá.     |                    |C01A Ŕ05 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|87 |Äčăčňîęńčí       |Äčăčňîęńčí    ńâ.;|                    |C01A Ŕ04 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Ŕíňčŕđčňěč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ, ęëŕńń IA                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|88 |Ďđîęŕčíŕěčä      |Íîâîęŕčíŕěčä ňŕá. |                    |C01Â A02 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Ŕíňčŕđčňěč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ, ęëŕńń IŃ                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|89 |Ďđîďŕôĺíîí       |Đčňěîíîđě ňŕá.    |                    |C01Â Ń03 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Ŕíňčŕđčňěč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ, ęëŕńń III                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|90 |Ŕěčîäŕđîí        |Ęŕđäčîäŕđîí ňŕá.  |                    |C01Â D01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Îđăŕíč÷ĺńęčĺ íčňđŕňű                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|91 |Íčňđîăëčöĺđčí    |Íčňđîăëčöĺđčí ňŕá.|                    |C01D Ŕ02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|92 |Čçîńîđáčä  äčíčň-|Íčňđîńîđáčä ňŕá.  |                    |C01D Ŕ08 |

|   |đŕň              |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|93 |Čçîńîđáčä-5 ěîíî-|Îëčęŕđä     đĺňŕđä|                    |         |

|   |íčňđŕň           |ęŕďń.             |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Ďđî÷čĺ ęîěáčíčđîâŕííűĺ ďđĺďŕđŕňű äë˙ ëĺ÷ĺíč˙ çŕáîëĺâŕíčé ńĺđäöŕ    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|94 |Ěĺíňîëŕ đŕńňâîđ â|Âŕëčäîë      ňŕá.;|                    |C01EX    |

|   |ěĺňčëčçîâŕëĺđčŕ- |ęŕďń.             |                    |         |

|   |íŕňĺ             |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ŕíňčăčďĺđňĺíçčâíűĺ ńđĺäńňâŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                Öĺíňđŕëüíűĺ ŕíňčŕäđĺíýđăč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|95 |Ěĺňčëäîďŕ        |Äîďĺăčň ňŕá.      |                    |Ń02Ŕ Â02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|96 |Ęëîíčäčí         |Ęëîôĺëčí ňŕá.     |                    |Ń02Ŕ Ń01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|         Ŕíňčŕäđĺíĺđăč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ ďĺđčôĺđč÷ĺńęîăî äĺéńňâč˙         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Áëîęŕňîđű ŕëüôŕ-ŕäđĺíîđĺöĺďňîđîâ                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|97 |Äîęńŕçŕçčí       |Ňîíîęŕđäčí ňŕá.   |                    |C02C A04 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                 Ňčŕçčäű                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|98 |Ăčäđîőëîđîňčŕçčä |Ăčäđîőëîđňčŕçčä   |                    |Ń03Ŕ A03 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|99 |                 |Ăčďîňčŕçčä ňŕá.   |                    |Ń03Ŕ A03 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Ńóëüôîíŕěčäű                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|100|Ôóđîńĺěčä        |Ëŕçčęń ňŕá.       |                    |Ń03Ń Ŕ01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|101|                 |Ôóđîńĺěčä ňŕá.    |                    |Ń03Ń Ŕ01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ęŕëčéńáĺđĺăŕţůčĺ äčóđĺňčęč                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|102|Ńďčđîíîëŕęňîí    |Ńďčđîíîëŕęňîí ňŕá.|                    |Ń03 DA01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Ďĺđčôĺđč÷ĺńęčĺ âŕçîäčëŕňŕňîđű                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|103|Ďĺíňîęńčôčëëčí   |Ďĺíňîęńčôčëëčí    |                    |Ń04A D03 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|104|Ăĺęńîáĺíäčí +Ýňŕ-|Číńňĺíîí ňŕá.     |                    |         |

|   |ěčâŕí + Ýňîôčëëčí|                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Ďđîňčâîăĺěîđđîčäŕëüíűĺ ńđĺäńňâŕ                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|105|Áĺíçîęŕčí  + äĺđ-|Ŕíĺńňĺçîë ńâ.     |                    |C05A D03 |

|   |ěŕňîë +     öčíęŕ|                  |                    |         |

|   |îęčńü + ěĺíňîë   |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|106|Íŕňđč˙ ŕëüăčíŕň  |Íŕňŕëüńčä ńâ.     |                    |B02BC    |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|107|Ăĺďŕđčí  + áĺíçî-|Íčăĺďŕí ńâ.       |                    |C05AX03  |

|   |ęŕčí             |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Áĺňŕ-áëîęŕňîđű                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|108|Ďđîďđŕíîëîë      |Ŕíŕďđčëčí ňŕá.    |                    |C07A A05 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|109|Ěĺňîďđîëîë       |Ěĺňîďđîëîë ňŕá.   |                    |C07A A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|110|Áčńîďđîëîë       |Ęîíęîđ ňŕá.       |                    |C07AB07  |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|111|Ŕňĺíîëîë         |Ňĺíîđěčí ňŕá.     |                    |C07A B03 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|112|                 |Ŕňĺíîëîë ňŕá.     |                    |C07A B03 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ďđîčçâîäíűĺ äčăčäđîďčđčäčíŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|113|Íčôĺäčďčí        |Ęîđäŕôëĺęń   ňŕá.;|                    |C08C A05 |

|   |                 |ňŕá. đĺňŕđä       |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|114|                 |Ęîđčíôŕđ äđ.      |                    |C08C A05 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|115|Âĺđŕďŕěčë        |Âĺđŕďŕěčë    ňŕá.;|                    |C08D A01 |

|   |                 |äđ.               |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|116|                 |Čçîďňčí ňŕá.      |                    |C08D A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|117|Äčëňčŕçĺě        |Äčëňčŕçĺě   ęŕďń.;|                    |C08D B01 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|          Ńđĺäńňâŕ, âëč˙ţůčĺ íŕ đĺíčí-ŕíăčîňĺíçčíîâóţ ńčńňĺěó          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Číăčáčňîđű ŔĎÔ                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|118|Ęŕďňîďđčë        |Ęŕďňîďđčë ňŕá.    |                    |C09A A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|119|Ëčçčíîďđčë       |Äčđîňîí ňŕá.      |                    |C09AA03  |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|120|Ýíŕëŕďđčë        |Ýíŕď ňŕá.         |                    |C09AA02  |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|121|                 |Ýíŕě ňŕá.         |                    |C09A A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|122|                 |Đĺíčňĺę ňŕá.      |                    |C09A A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|123|                 |Ýäíčň ňŕá.        |                    |C09A A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|124|Ďĺđčíäîďđčë      |Ďđĺńňŕđčóě ňŕá.   |                    |C09A A04 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ăčďîëčďčäĺěč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Íčęîňčíîâŕ˙ ęčńëîňŕ č ĺĺ ďđîčçâîäíűĺ                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|125|Íčęîňčíîâŕ˙  ęčń-|Íčęîňčíîâŕ˙ ęčńëî-|                    |C10A D02 |

|   |ëîňŕ             |ňŕ ŕěď.; ňŕá.     |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Äĺđěŕňîëîăč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|            Ďđîňčâîăđčáęîâűĺ ńđĺäńňâŕ äë˙ ěĺńňíîăî ďđčěĺíĺíč˙          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|126|Íčńňŕňčí         |Íčńňŕňčí     ňŕá.;|                    |D01F A01 |

|   |                 |ěŕçü; ńâ.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|127|Ăđčçĺîôóëüâčí    |Ăđčçĺîôóëüâčí  ëč-|                    |D01Ŕ Ŕ08 |

|   |                 |íčěĺíň            |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|128|Ęëîňđčěŕçîë      |Ęëîňđčěŕçîë ęđĺě.;|                    |D01Ŕ C01 |

|   |                 |ôë.; ňŕá. âŕăčí.  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               Ăčäđîęîđňčçîí â ęîěáčíŕöčč ń ŕíňčáčîňčęŕěč              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|129|Îęńčňĺňđŕöčęëčí +|Ăčîęńčçîí ěŕçü    |                    |D07CA01  |

|   |Ăčäđîęîđňčçîí    |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               Ŕíňčńĺďňč÷ĺńęčĺ č äĺçčíôčöčđóţůčĺ ńđĺäńňâŕ              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|130|Éîä              |Éîäŕ đŕńňâîđ ńďčđ-|                    |D08A G03 |

|   |                 |ňîâűé ôë.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|131|Íčňđîôóđŕë       |Ôóđŕöčëčí     đ-đ,|                    |D08A F01 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Ěî÷ĺďîëîâŕ˙ ńčńňĺěŕ č ďîëîâűĺ ăîđěîíű                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Číăčáčňîđű ďđîëŕęňčíŕ                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|132|Áđîěîęđčďňčí     |Áđîěîęđčďňčí ňŕá. |                    |G02C B01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                Ýńňđîăĺíű                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|133|Ýňčíčëýńňđŕäčîë  |Ýňčíčëýńňđŕäčîë   |                    |G03C A01 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Ďđîăĺńňŕăĺíű č čő ŕíŕëîăč                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|134|Ěĺäđîęńčďđîăĺńňĺ-|Ďđîâĺđŕ ňŕá.      |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|G03D A02 |

|   |đîí              |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|135|                 |Äĺďî-Ďđîâĺđŕ ôë.  |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|G03DA02  |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                Ŕíäđîăĺíű                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|136|Ěĺňčëňĺńňîńňĺđîí |Ěĺňčëňĺńňîńňĺđîí  |                    |G03B A02 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|137|Ňĺńňîńňĺđîí      |Ŕíäđčîë ęŕďń.     |                    |G03B A03 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Ăîíŕäîňđîďčíű                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|138|Őîđčîíč÷ĺńęčé ăî-|Ăîíŕäîňđîďčí őîđč-|                    |G03G A01 |

|   |íŕäîňđîďčí       |îíč÷ĺńęčé     ďîđ.|                    |         |

|   |                 |ä/ďđčăîň.  číúĺęö.|                    |         |

|   |                 |đ-đŕ              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Ŕíňčŕíäđîăĺíű                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|139|Öčďđîňĺđîí ŕöĺňŕň|Ŕíäđîęóđ ňŕá.     |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|G03H A01 |

|   |                 |                  |áîëüíűő  č ďđč ďđĺć-|         |

|   |                 |                  |äĺâđĺěĺííîě  ďîëîâîě|         |

|   |                 |                  |đŕçâčňčč            |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|140|Öčďđîňĺđîí ŕöĺňŕň|Ŕíäđîęóđ-Äĺďî     |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|G03H A01 |

|   |                 |ěŕńë.đ-đ ä/číúĺęö.|áîëüíűő  č ďđč ďđĺć-|         |

|   |                 |                  |äĺâđĺěĺííîě  ďîëîâîě|         |

|   |                 |                  |đŕçâčňčč            |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Ńđĺäńňâî ëĺ÷ĺíč˙ ŕäĺíîěű ďđîńňŕňű                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|141|Ŕëüôóçîçčí       |Äŕëüôŕç ňŕá.      |                    |G04CA01  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     Ăîđěîíŕëüíűĺ ďđĺďŕđŕňű ńčńňĺěíîăî äĺéńňâč˙, čńęëţ÷ŕ˙ ďîëîâűĺ      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Ăîđěîíű ďĺđĺäíĺé äîëč ăčďîôčçŕ č ŕíŕëîăč              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|142|Ňĺňđŕęîçŕęňčä    |Ńčíŕęňĺí -    äĺďî|                    |H01A A02 |

|   |                 |ŕěď.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|143|Ńîěŕňîňđîďčí     |Ăĺíîňđîďčí        |                    |H01A C01 |

|   |                 |ęŕđňđčäćč         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|144|                 |Íîđäčňđîďčí  ëčîô.|                    |         |

|   |                 |ďîđ.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|145|                 |Őóěŕňđîď     ëčîô.|                    |         |

|   |                 |ďîđ.; ęŕđňđčäćč   |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Ăîđěîíű çŕäíĺé äîëč ăčďîôčçŕ č ŕíŕëîăč                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|146|Äĺńěîďđĺńńčí     |Ŕäčóđĺňčí ŃÄ ŕěď.;|                    |H01B A02 |

|   |                 |ęŕďë. íŕçŕë.      |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                Ęîđňčęîńňĺđîčäű äë˙ ńčńňĺěíîăî ďđčěĺíĺíč˙              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                           Ěčíĺđŕëîęîđňčęîčäű                          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|147|Ôëóäđîęîđňčçîí   |Ęîđňčíĺôô    ňŕá.;|                    |H02A A02 |

|   |                 |ěŕçü ăëŕç.        |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Ăëţęîęîđňčęîčäű                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|148|Áĺňŕěĺňŕçîí      |Öĺëĺńňîäĺđě  ęđĺě;|                    |H02A B01 |

|   |                 |ěŕçü              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|149|Äĺęńŕěĺňŕçîí     |Äĺęńîíŕ ňŕá.; ôë. |                    |H02A B02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|150|Ěĺňčëďđĺäíčçîëîí |Ńîëó-Ěĺäđîë ôë.   |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|H02A B04 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|151|Ďđĺäíčçîëîí      |Ďđĺäíčçîëîí  ňŕá.;|                    |H02A B06 |

|   |                 |ěŕçü; ńóńď. ăëŕç.;|                    |         |

|   |                 |ŕěď.; ńóńď. ä/číú-|                    |         |

|   |                 |ĺęö.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|152|                 |Ěĺäîďđĺä     ŕěď.;|                    |H02A B06 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|153|Ňđčŕěöčíîëîí     |Ďîëüęîđňîëîí ňŕá. |                    |H02A B08 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|154|Ăčäđîęîđňčçîí    |Ăčäđîęîđňčçîí     |                    |H02A B09 |

|   |                 |ńóńď.   ä/číúĺęö.;|                    |         |

|   |                 |ëčîô.  ďîđ.;  ěŕçü|                    |         |

|   |                 |ăëŕç.; ěŕçü       |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|155|                 |Ęîđňĺô ňŕá.       |                    |H02A B09 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|156|Ęîđňčçîí         |Ęîđňčçîíŕ   ŕöĺňŕň|                    |Í02Ŕ Â10 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             Ňčđĺîčäíűĺ ăîđěîíű č ďđîňčâîňčđĺîčäíűĺ ńđĺäńňâŕ           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|157|Ëĺâîňčđîęńčíŕ    |L-ňčđîęńčí    Áĺđ-|                    |H03A A01 |

|   |íŕňđčĺâŕ˙ ńîëü   |ëčí-Őĺěč ňŕá.     |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|158|Ëčîňčđîíčí       |Ňđčéîäňčđîíčí ňŕá.|                    |Í03Ŕ Ŕ02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|159|Ňčŕěŕçîë         |Ěĺđęŕçîëčë ňŕá.   |                    |H03B B02 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              Ďđîňčâîěčęđîáíűĺ ńđĺäńňâŕ ńčńňĺěíîăî äĺéńňâč˙            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Ňĺňđŕöčęëčíű                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|160|Äîęńčöčęëčí      |Äîęńčöčęëčí ęŕďń.;|                    |J01A A02 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|        Áĺňŕ-ëŕęňŕěíűĺ ŕíňčáŕęňĺđčŕëüíűĺ ńđĺäńňâŕ, ďĺíčöčëëčíű         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|161|Ŕěďčöčëëčí       |Ŕěďčöčëëčíŕ   ňđč-|                    |J01C A01 |

|   |                 |ăčäđŕň ęŕďń.      |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|162|Ŕěîęńčöčëëčí     |Ŕěîęńčöčëëčí ęŕďń.|                    |J01C A04 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|163|Áĺíçčëďĺíčöčëëčí |Áĺíçčëďĺíčöčëëčíŕ |                    |J01C E01 |

|   |                 |íŕňđčĺâŕ˙ ńîëü ôë.|                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|164|Áĺíçŕňčí  áĺíçčë-|Áčöčëëčí-1    ďîđ.|                    |J01C E08 |

|   |ďĺíčöčëëčí       |äë˙ â/ě ââĺäĺíč˙  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|165|Îęńŕöčëëčí       |Îęńŕöčëëčíŕ íŕňđč-|                    |J01C F04 |

|   |                 |ĺâŕ˙   ńîëü  ňŕá.;|                    |         |

|   |                 |ęŕďń.             |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Öĺôŕëîńďîđčíű č đîäńňâĺííűĺ ďđĺďŕđŕňű                |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|166|Öĺôîďĺđŕçîí      |Ěĺäîöĺô       ďîđ.|                    |         |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Ńóëüôîíŕěčäű č ňđčěĺňîďđčě                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|167|Ńóëüôŕěĺňîęńŕçîë |Ęî-ňđčěîęńŕçîë    |                    |J01E E01 |

|   |+ ňđčěĺňîďđčě    |ňŕá.; ăđŕíóëű     |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                Ěŕęđîëčäű                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|168|Ýđčňđîěčöčí      |Ýđčňđîěčöčí ňŕá.  |                    |J01F A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|169|Ńďčđŕěčöčí       |Đîâŕěčöčí ňŕá.    |                    |J01F A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|170|Ŕçčňđîěčöčí      |Ńóěŕěĺä ňŕá.,  ńč-|                    |J01F A10 |

|   |                 |đîď; ęŕďń.        |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Ôňîđőčíîëîíű                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|171|Öčďđîôëîęńŕöčí   |Öčďđîôëîęńŕöčí    |                    |J01M A02 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|172|Íîđôëîęńŕöčí     |Íîđôëîęńŕöčí ňŕá. |                    |J01M A06 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Ďđîčçâîäíűĺ čěčäŕçîëŕ                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|173|Ěĺňđîíčäŕçîë     |Ěĺňđîăčë ňŕá.; ćĺ-|                    |J01X D01 |

|   |                 |ëĺ; ńóńď. ä/ďđčĺěŕ|                    |         |

|   |                 |âíóňđü            |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ďđîčçâîäíűĺ íčňđîôóđŕíňîčíŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|174|Íčňđîôóđŕíňîčí   |Ôóđŕäîíčí ňŕá.    |                    |J01X E01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Äđóăčĺ ŕíňčáŕęňĺđčŕëüíűĺ ńđĺäńňâŕ                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|175|Íčňđîęńîëčí      |Íčňđîęńîëčí ňŕá.  |                    |J01X X07 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              Ďđîňčâîăđčáęîâűĺ ńđĺäńňâŕ ńčńňĺěíîăî äĺéńňâč˙            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|176|Ôëóęîíŕçîë       |Ěĺäîôëţęîí ęŕďń.  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Ŕíňčěčęîáŕęňĺđčŕëüíűĺ ńđĺäńňâŕ                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|177|Ďŕđŕ-ŕěčíîńŕëčöč-|ĎŔŃĘ ňŕá.         |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A A01 |

|   |ëîâŕ˙ ęčńëîňŕ    |                  |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|178|Öčęëîńĺđčí       |Öčęëîńĺđčí ęŕďń.  |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A B01 |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|179|Đčôŕěďčöčí       |Đčôŕěďčöčí ęŕďń.  |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A B02 |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|180|Đčôŕáóňčí        |Ěčęîáóňčí ňŕá.    |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A B04 |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|181|                 |Đ-Áóňčí ňŕá.      |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A B04 |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|182|Ęŕďđĺîěčöčí      |Ęŕďŕńňŕň     ëčîô.|äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A B30 |

|   |                 |ďîđ.              |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|183|Čçîíčŕçčä        |Čçîíčŕçčä ňŕá.;   |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A C01 |

|   |                 |ŕěď.              |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|184|Ďđîňčîíŕěčä      |Ďđîňčîíŕěčä äđ.   |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A D01 |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|185|Ýňčîíŕěčä        |Ýňčîíŕěčä äđ.     |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A D03 |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|186|Ďčđŕçčíŕěčä      |Ďčđŕçčíŕěčä ňŕá.  |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A K01 |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|187|Ýňŕěáóňîë        |Ýňŕěáóňîë    ňŕá.;|äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A K02 |

|   |                 |ęŕďń.             |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|188|Ýňŕěáóňîë +  Čçî-|Ěŕéđčí ňŕá.       |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A M02 |

|   |íčŕçčä + Đčôŕěďč-|                  |ëĺçîě               |         |

|   |öčí              |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|189|Ýňŕěáóňîë +  Čçî-|Ěŕéđčí-Ď ňŕá.     |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04A M02 |

|   |íčŕçčä + Đčôŕěďč-|                  |ëĺçîě               |         |

|   |öčí + Ďčđŕçčíŕěčä|                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|190|Ôĺíŕçčä          |Ôĺíŕçčä ňŕá.      |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J04AK    |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Ŕěčíîăëčęîçčäű äë˙ ëĺ÷ĺíč˙ ňóáĺđęóëĺçŕ               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|191|Ńňđĺďňîěčöčí     |Ńňđĺďňîěčöčíŕ  ńó-|äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J01G A01 |

|   |                 |ëüôŕň ďîđ.  ä/číú-|ëĺçîě               |         |

|   |                 |ĺęö.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|192|Ęŕíŕěčöčí        |Ęŕíŕěčöčíŕ ńóëüôŕň|äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J01G B04 |

|   |                 |ďîđ.    ä/číúĺęö.;|ëĺçîě               |         |

|   |                 |đ-đ ä/číúĺęö.     |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|193|Ŕěčęŕöčí         |Ŕěčęŕöčíŕ  ńóëüôŕň|äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J01G B06 |

|   |                 |ďîđ. ä/číúĺęö.    |ëĺçîě               |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                  Ôňîđőčíîëîíű äë˙ ëĺ÷ĺíč˙ ňóáĺđęóëĺçŕ                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|194|Îôëîęńŕöčí       |Ňŕđčâčä ňŕá;   đ-đ|äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J01M A01 |

|   |                 |äë˙ číôóçčé       |ëĺçîě               |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|195|Ëîěĺôëîęńŕöčí    |Ěŕęńŕęâčí ňŕá.    |äë˙ áîëüíűő ňóáĺđęó-|J01M A07 |

|   |                 |                  |ëĺçîě               |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ďđîňčâîëĺďđîçíűĺ ďđĺďŕđŕňű                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|196|Äŕďńîí           |Äčŕôĺíčëńóëüôîí   |                    |J04B A02 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                Ďđîňčâîâčđóńíűĺ ńđĺäńňâŕ ďđ˙ěîăî äĺéńňâč˙              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|      Íóęëĺîçčäű č íóęëĺîňčäű çŕ čńęëţ÷ĺíčĺě číăčáčňîđîâ îáđŕňíîé      |

|                              ňđŕíńęđčďňŕçű                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|197|Ŕöčęëîâčđ        |Ŕöčăĺđďčí ňŕá.    |äë˙ áîëüíűő  ŃĎČÄ  č|J05A B01 |

|   |                 |                  |îíęîáîëüíűő         |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            Číăčáčňîđű ďđîňĺŕç                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|198|Ńŕęâčíŕâčđ       |Ôîđňîâŕçŕ ęŕďń.   |äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A E01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|199|Číäčíŕâčđ        |Ęđčęńčâŕí ęŕďń.   |äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A E02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|200|Đčňîíŕâčđ        |Íîđâčđ ęŕďń.,  đ-đ|äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A E03 |

|   |                 |ä/ďđčĺěŕ âíóňđü   |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|201|Íĺëüôčíŕâčđ      |Âčđŕńĺďň     ňŕá.;|äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A E04 |

|   |                 |ďîđ.      ä/ďđčĺěŕ|                    |         |

|   |                 |âíóňđü            |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|             Íóęëĺîçčäíűĺ číăčáčňîđű îáđŕňíîé ňđŕíńęđčďňŕçű            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|202|Çčäîâóäčí        |Ňčěŕçčä ňŕá.      |äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A F01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|203|                 |Đĺňđîâčđ     ŔÇčŇč|äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A F01 |

|   |                 |ęŕďń.; đ-đ ä/číô.;|                    |         |

|   |                 |đ-đ       ä/ďđčĺěŕ|                    |         |

|   |                 |âíóňđü            |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|204|Äčäŕíîçčí        |Âčäĺęń ňŕá.;  ďîđ.|äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A F02 |

|   |                 |ä/ďđčăîň.îđŕë.đ-đŕ|                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|205|Çŕëöčňŕáčí       |Őčâčä ňŕá.        |äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A F03 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|206|Ńňŕâóäčí         |Çĺđčň ęŕďń.;  ďîđ.|äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A F04 |

|   |                 |ä/ďđčăîň     îđŕë.|                    |         |

|   |                 |đ-đŕ              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|207|Ëŕěčâóäčí        |Ýďčâčđ ŇđčŇčŃč đ-đ|äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A F05 |

|   |                 |ä/âíóňđ.  ďđčěĺíĺ-|                    |         |

|   |                 |íč˙; ňŕá.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|208|Ëŕěčâóäčí + çčäŕ-|Ęîěáčâčđ ňŕá.     |äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A F30 |

|   |âóäčí            |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|209|Ôîńôŕçčä         |Íčęŕâčđ ňŕá.      |äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05AX    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|            Íĺíóęëĺîçčäíűĺ číăčáčňîđű îáđŕňíîé ňđŕíńęđčďňŕçű           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|210|Íĺâčđŕďčí        |Âčđŕěóí     ńóńď.;|äë˙ áîëüíűő ŃĎČÄ    |J05A G01 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                           Ŕëęčëčđóţůčĺ ŕăĺíňű                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|211|Öčęëîôîńôŕěčä    |Öčęëîôîńôŕí   ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01A A01 |

|   |                 |ä/ďđčăîň.  číúĺęö.|áîëüíűő             |         |

|   |                 |đ-đŕ, ňŕá.        |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|212|                 |Ýíäîęńŕí ňŕá.     |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01A A01 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|213|Őëîđŕěáóöčë      |Őëîđáóňčí ňŕá.    |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01A A02 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|214|                 |Ëĺéęĺđŕí ňŕá.     |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|         |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|215|Ěĺëôŕëŕí         |Ŕëęĺđŕí ňŕá.      |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01A A03 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|216|Áóńóëüôŕí        |Ěčĺëîńŕí ňŕá.     |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01A B01 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|217|Ňčîňĺďŕ          |Ňčîôîńôŕěčä   ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01A C01 |

|   |                 |ä/ďđčăîň.  číúĺęö.|áîëüíűő             |         |

|   |                 |đ-đŕ; ňŕá.        |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|218|Ęŕđěóńňčí        |ÁčĘÍÓ ęŕďń.       |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01A D01 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|219|Ëîěóńňčí         |Ëîěóńňčí ňŕá.     |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01A D02 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|220|Ďđîńďčäč˙ őëîđčä |Ďđîńďčäčí ěŕçü    |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01XX    |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Ŕíňčěĺňŕáîëčňű                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|221|Ěĺňîňđĺęńŕň      |Ěĺňîňđĺęńŕň  ňŕá.;|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B A01 |

|   |                 |đ-đ     ä/číúĺęö.;|áîëüíűő             |         |

|   |                 |ďîđ.     ä/číúĺęö.|                    |         |

|   |                 |đ-đŕ              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|222|Đŕëňčňđĺęńčä     |Ňîěóäĺęń      ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B A03 |

|   |                 |ä/číô.            |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|223|Ěĺđęŕďňîďóđčí    |Ěĺđęŕďňîďóđčí ňŕá.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B B02 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|224|Ňčîăóŕíčí        |Ëŕíâčń ňŕá.       |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B B03 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|225|Ôëóäŕđŕáčí       |Ôëóäŕđŕ       ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B B05 |

|   |                 |ä/číúĺęö. đ-đŕ    |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|226|Öčňŕđŕáčí        |Öčňŕđŕáčí     ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B C01 |

|   |                 |ä/číúĺęö.    đ-đŕ;|áîëüíűő             |         |

|   |                 |đ-đ     ä/číúĺęö.;|                    |         |

|   |                 |ďîđ.  ä/číúĺęö.  č|                    |         |

|   |                 |číô. đ-đŕ         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|227|Ôňîđóđŕöčë       |Ôňîđóđŕöčë     đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B C02 |

|   |                 |ä/â/â    ââĺäĺíč˙;|áîëüíűő             |         |

|   |                 |đ-đ ä/číúĺęö.     |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|228|                 |Ôčâî-ôëó       đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B C02 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|229|Ňĺăŕôóđ          |Ôňîđŕôóđ    ęŕďń.;|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B C01 |

|   |                 |ěŕçü;  đ-đ  ä/číú-|áîëüíűő             |         |

|   |                 |ĺęö.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|230|                 |Ôňîđŕôóđ-Ňĺâŕ     |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B C01 |

|   |                 |ęŕďń.; đ-đ  ä/číú-|áîëüíűő             |         |

|   |                 |ĺęö.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|231|Ăĺěöčňŕáčí       |Ăĺěçŕđ ďîđ. ä/číú-|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B C05 |

|   |                 |ĺęö. đ-đŕ         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|232|Ęŕďĺöčňŕáčí      |Ęńĺëîäŕ ňŕá.      |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01B C06 |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ŕëęŕëîčäű đŕńňĺíč˙ áŕđâčíîę đîçîâűé č äđóăčĺ ďđîňčâîîďóőîëĺâűĺ ńđĺäńňâŕ|

|                       đŕńňčňĺëüíîăî ďđîčńőîćäĺíč˙                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|233|Âčíáëŕńňčí       |Âčíáëŕńňčí    ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01C A01 |

|   |                 |ä/číúĺęö. đ-đŕ    |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|234|Âčíęđčńňčí       |Âčíęđčńňčí    ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01C A02 |

|   |                 |ä/číúĺęö. đ-đŕ    |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|235|Âčíîđĺëáčí       |Íŕâĺëüáčí      đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01C A04 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|236|Ýňîďîçčä         |Âĺďĺçčä đ-đ ä/číú-|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01C A04 |

|   |                 |ĺęö.; ęŕďń.       |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|237|Čđčíîňĺęŕí       |Ęŕěďňî đ-đ ä/číô. |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01XX19  |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|238|Ýňîďîçčä         |Ýňîďîçčä       đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01C B01 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|239|Ďŕęëčňŕęńĺë      |Ňŕęńîë đ-đ  ä/číú-|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01C D01 |

|   |                 |ĺęö.              |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|240|Äîöĺňŕęńĺë       |Ňŕęńîňĺđ     ęîíö.|                    |L01C D02 |

|   |                 |ä/đ-đŕ            |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|          Öčňîňîęńč÷ĺńęčĺ ŕíňčáčîňčęč, đîäńňâĺííűĺ ńîĺäčíĺíč˙          |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|241|Äîęńîđóáčöčí     |Äîęńîđóáčöčíŕ ăčä-|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01D B01 |

|   |                 |đîőëîđčä      ďîđ.|áîëüíűő             |         |

|   |                 |ä/číúĺęö.đ-đŕ     |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|242|Ýďčđóáčöčí       |Ôŕđěîđóáčöčí áűńň-|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01D B03 |

|   |                 |đîđŕńňâîđčěűé ďîđ.|áîëüíűő             |         |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|243|Áëĺîěčöčí        |Áëĺîěčöĺňčíŕ  ăčä-|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01D C01 |

|   |                 |đîőëîđčä      ďîđ.|áîëüíűő             |         |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|244|Ěčňîěčöčí        |Ěóňŕěčöčí     ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01D C03 |

|   |                 |ä/číúĺęö. đ-đŕ    |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                            Ńîĺäčíĺíč˙ ďëŕňčíű                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|245|Öčńďëŕňčí        |Öčńďëŕňčí      đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01X A01 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|246|Ęŕđáîďëŕňčí      |Ęŕđáîďëŕňčí    đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01X A02 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|247|Îęńŕëčďëŕňčí     |Ýëîęńŕňčí     ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01X A03 |

|   |                 |ä/číúĺęö. đ-đŕ    |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Äđóăčĺ ďđîňčâîîďóőîëĺâűĺ ńđĺäńňâŕ                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|248|Ŕńďŕđŕăčíŕçŕ     |L-Ŕńďŕđŕăčíŕçŕ    |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01X X02 |

|   |                 |ďîđ. ä/číúĺęö.đ-đŕ|áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|249|Ăčäđîęńčęŕđáŕěčä |Ăčäđĺŕ ęŕďń.      |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01X X 05|

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|250|Ýńňđŕěóńňčí      |Ýńňđŕöčň    ęŕďń.;|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01X X11 |

|   |                 |ďîđ. ä/číúĺęö.đ-đŕ|áîëüíűő             |         |

|   |                 |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|251|Ňîďîňĺęŕíŕ       |Ăčęŕěňčí      ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01X X17 |

|   |ăčäđîőëîđčä      |ä/ďđčă.đ-đŕ ä/číô.|áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Ęîěáčíŕöčč ďđîňčâîîďóőîëĺâűő ďđĺďŕđŕňîâ               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|252|Óđŕöčë + Ňĺăŕôóđ |ÓÔŇ ęŕďń.         |äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L01X Y0X |

|   |                 |                  |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Ęîëîíčĺńňčěóëčđóţůčĺ ôŕęňîđű (ńđĺäńňâŕ, čńďîëüçóĺěűĺ ďđč íĺéňđîďĺíčč) |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|253|Ôčëăđŕńňčě       |Íĺéďîăĺí       đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L03A A02 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|254|Ëĺíîăđŕńňčě      |Ăđŕíîöčň      ďîđ.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L03A A10 |

|   |                 |ä/číúĺęö. đ-đŕ    |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Číňĺđôĺđîíű                             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|255|Číňĺđôĺđîí   ŕëü-|Đîôĺđîí-Ŕ      đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|L03AB04  |

|   |ôŕ-2a            |ä/číúĺęö.         |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Čěěóíîńóďđĺńńčâíűĺ ńđĺäńňâŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|256|Öčęëîńďîđčí      |Ńŕíäčěěóí    ęîíö.|äë˙ áîëüíűő    ďîńëĺ|L04A A01 |

|   |                 |ä/číô.            |ďĺđĺńŕäęč  îđăŕíîâ č|         |

|   |                 |                  |ňęŕíĺé  č  îíęîëîăč-|         |

|   |                 |                  |÷ĺńęčő áîëüíűő      |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|257|                 |Ńŕíäčěěóí   Íĺîđŕë|äë˙ áîëüíűő    ďîńëĺ|L04A A01 |

|   |                 |ęŕďń.; đ-đ ä/ďđčĺ-|ďĺđĺńŕäęč  îđăŕíîâ č|         |

|   |                 |ěŕ âíóňđü         |ňęŕíĺé  č  îíęîëîăč-|         |

|   |                 |                  |÷ĺńęčő áîëüíűő      |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|258|Ŕçŕňčîďđčí       |Ŕçŕňčîďđčí ňŕá.   |                    |L04A X01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Ěűřĺ÷íî-ńęĺëĺňíŕ˙ ńčńňĺěŕ                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    Íĺńňĺđîčäíűĺ ďđîňčâîâîńďŕëčňĺëüíűĺ č ŕíňčđĺâěŕňč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|259|Číäîěĺňŕöčí      |Číäîěĺňŕöčí  ňŕá.;|                    |M01A B01 |

|   |                 |ńâ.;  ęŕďń.; ěŕçü;|                    |         |

|   |                 |äđ.               |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|260|Äčęëîôĺíŕę       |Îđňîôĺí đ-đ ä/číü-|                    |M01A B05 |

|   |                 |ĺęö.; ěŕçü; ňŕá.  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|261|                 |Äčęëîâčň ńâ.      |                    |M01A B05 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|262|Ęĺňîđîëŕę        |Ęĺňîđîë ňŕá.      |                    |M01AB15  |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|263|Ďčđîęńčęŕě       |Ďčđîęńčęŕě  ęŕďń.;|                    |M01A C01 |

|   |                 |ńâ.; ňŕá.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|264|Čáóďđîôĺí        |Čáóďđîôĺí    ňŕá.;|                    |M01A E01 |

|   |                 |äđ.               |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|265|Íčěĺńóëčä        |Ěĺńóëčä  ăđŕíóë˙ň,|äë˙ áîëüíűő ń đĺâěŕ-|M01A X17 |

|   |                 |ňŕá.              |ňîčäíűě ŕđňđčňîě    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|266|                 |Íŕéç ńóńď.; ňŕá.  |äë˙ áîëüíűő ń đĺâěŕ-|M01AX17  |

|   |                 |                  |ňîčäíűě ŕđňđčňîě    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|267|Ďĺíčöčëëŕěčí     |Ęóďđĺíčë ňŕá.     |                    |M01C C01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|268|                 |Ďĺíčöčëëŕěčí ęŕďń.|                    |M01C C01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|269|Ëîđíîęńčęŕě      |Ęńĺôîęŕě     ňŕá.,|                    |M01AC05  |

|   |                 |ďîđ.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ěĺńňíîđŕçäđŕćŕţůčĺ ńđĺäńňâŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|270|Ăîđ÷č÷íčęč       |Ăîđ÷č÷íčęč ëčńňű  |äĺňč äî 3-ő ëĺň     |M02AX10  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Ěčîđĺëŕęńŕíňű öĺíňđŕëüíîăî äĺéńňâč˙                 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|271|Áŕęëîôĺí         |Áŕęëîôĺí ňŕá.     |                    |M03B X01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|272|Ňîëďĺđčçîí       |Ěčäîęŕëě äđ.;  đ-đ|                    |M03B X04 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Ńđĺäńňâŕ äë˙ ëĺ÷ĺíč˙ ďîäŕăđű                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|273|Ŕëëîďóđčíîë      |Ŕëëîďóđčíîë ňŕá.  |                    |M04AA01  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Ńđĺäńňâŕ äë˙ ëĺ÷ĺíč˙ çŕáîëĺâŕíčé ęîńňĺé               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|274|Ýňčäđîíîâŕ˙  ęčń-|Ęńčäčôîí     ęîíö.|                    |M05BA01  |

|   |ëîňŕ             |ä/îđŕë. đ-đŕ      |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|275|Ďŕěčäđîíîâŕ˙ ęčń-|Ŕđĺäč˙ ďîđ. ä/číú-|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|M05BA03  |

|   |ëîňŕ             |ĺęö. đ-đŕ         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|276|Čáŕíäđîíîâŕ˙ ęčń-|Áîíäđîíŕň      đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|M05BA06  |

|   |ëîňŕ             |ä/číô.            |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Íĺđâíŕ˙ ńčńňĺěŕ                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                   Ŕíŕëüăĺňč÷ĺńęčĺ îďčîčäíűĺ ńđĺäńňâŕ                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|277|Ěîđôčí           |Ěîđôčíŕ  ăčäđîőëî-|                    |N02AA01  |

|   |                 |đčä đ-đ ä/číüĺęö.;|                    |         |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|278|                 |ĚŃŇ ęîíňčíóń ňŕá.;|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|N02AA01  |

|   |                 |ęŕďń.;    ăđŕíóëű;|áîëüíűő             |         |

|   |                 |ńóďď.             |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|279|Ňđŕěŕäîë         |Ňđŕěŕäîë     ňŕá.,|                    |N02AX02  |

|   |                 |ęŕďń.,   ńâ.,  đ-đ|                    |         |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|280|                 |Ěŕáđîí ęŕďń.; ŕěď.|                    |N02AX02  |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|281|Ňđčěĺďĺđčäčí     |Ďđîěĺäîë       đ-đ|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|N01AH    |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |áîëüíűő             |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|282|Ôĺíňŕíčë         |Äţđîăĺçčę   ňđŕíń.|äë˙   îíęîëîăč÷ĺńęčő|N01AH01  |

|   |                 |ńčńňĺěŕ           |áîëüíűő             |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Äđóăčĺ ŕíŕëüăĺňčęč č ŕíňčďčđĺňčęč                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|283|Ęčńëîňŕ ŕöĺňčëńŕ-|Ŕöĺňčëńŕëčöčëîâŕ˙ |                    |N02B A01 |

|   |ëčöčëîâŕ˙        |ęčńëîňŕ ňŕá.      |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|284|Ďŕđŕöĺňŕěîë      |Ďŕđŕöĺňŕěîë  ňŕá.;|                    |N02B E01 |

|   |                 |ęŕďń.; ńâ.; ńčđîď;|                    |         |

|   |                 |đ-đ îđŕë. ďđčě.   |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Ďđîňčâîýďčëĺďňč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|285|Ôĺíîáŕđáčňŕë     |Ôĺíîáŕđáčňŕë ňŕá.;|                    |N03A A02 |

|   |                 |đ-đ äë˙ äĺňĺé     |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|286|Áĺíçîáŕđáčňŕë    |Áĺíçîíŕë ňŕá.     |                    |N03AA    |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|287|Ôĺíčňîčí         |Äčôĺíčí ňŕá.      |                    |N03A B02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|288|Ýňîńóęńčěčä      |Ńóęńčëĺď ęŕďń.    |                    |N03A D01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|289|Ęŕđáŕěŕçĺďčí     |Ôčíëĺďńčí ňŕá.    |                    |N03A F01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|290|                 |Ęŕđáŕěŕçĺďčí ňŕá. |                    |N03A F01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|291|                 |Ňĺăđĺňîë ňŕá.     |                    |N03A F01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|292|                 |Ňĺăđĺňîë ÖĐ ňŕá.  |                    |N03A F01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|293|                 |Ôčíëĺďńčí   đĺňŕđä|                    |N03A F01 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|294|Âŕëüďđîĺâŕ˙  ęčń-|Äčďđîěŕë ňŕá.     |                    |N03A G01 |

|   |ëîňŕ             |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|295|                 |Äĺďŕęčí ńčđîď     |                    |N03A G01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|296|                 |Äĺďŕęčí ýíňĺđčę   |                    |N03A G01 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|297|                 |Äĺďŕęčí őđîíî ňŕá.|                    |N03A G01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Ďđîňčâîďŕđęčíńîíč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|298|Ňđčăĺęńčôĺíčäčë  |Öčęëîäîë ňŕá.     |                    |N04A A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|290|Áčďĺđčäĺí        |Ŕęčíĺňîí ňŕá.; đ-đ|                    |N04A A02 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|300|Ëĺâîäîďŕ + Ęŕđáč-|Íŕęîě ňŕá.        |                    |N04B A02 |

|   |äîďŕ             |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|301|                 |Ňčäîěĺň ôîđňĺ ňŕá.|                    |N04B A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|302|Ëĺâîäîďŕ + Áĺíńĺ-|Ěŕäîďŕđ ęŕďń.     |                    |N04B A02 |

|   |đŕçčë            |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Ŕíňčďńčőîňčęč (Íĺéđîëĺďňčęč)                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|303|Őëîđďđîěŕçčí     |Ŕěčíŕçčí äđ.; ňŕá.|                    |N05A A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|304|Ëĺâîěĺďđîěŕçčí,  |Ňčçĺđöčí ňŕá.     |                    |N05A A02 |

|   |ěĺňîňđčěĺďđŕçčí  |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|305|Ôëóôĺíŕçčíŕ äĺęŕ-|Ěîäčňĺí äĺďî ŕěď.;|                    |N05A B02 |

|   |íîŕň             |ôë.               |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|306|Ďĺđôĺíŕçčí       |Ýňŕďĺđŕçčí ňŕá.   |                    |N05A B03 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|307|Ňđčôëóîďĺđŕçčí   |Ňđčôňŕçčí ňŕá.    |                    |N05A B06 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|308|Ňčîďđîďĺđŕçčí    |Ěŕćĺďňčë ňŕá.     |                    |N05A B08 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|309|Ďĺđčöčŕçčí       |Íĺóëĺďňčë   ęŕďń.;|                    |N05A C01 |

|   |                 |ęŕďëč îđŕë.       |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|310|Ňčîđčäŕçčí       |Ńîíŕďŕęń äđ.      |                    |N05A C02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|311|Ăŕëîďĺđčäîë      |Ăŕëîďĺđčäîë  ňŕá.;|                    |N05A D01 |

|   |                 |ęŕďëč     ä/ďđčĺěŕ|                    |         |

|   |                 |âíóňđü            |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|312|                 |Ăŕëîďĺđčäîë  äĺęŕ-|                    |N05A D01 |

|   |                 |íîŕň đ-đ ä/číúĺęö.|                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|313|Ęëîçŕďčí         |Ŕçŕëĺďňčí ăđŕíóëű,|                    |N05A H02 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|314|Ńóëüďčđčä        |Ńóëüďčđčä   ęŕďń.;|ďńčőč÷ĺńęčĺ    đŕńń-|N05A L01 |

|   |                 |ňŕá.              |ňđîéńňâŕ,   řčçîôđĺ-|         |

|   |                 |                  |íč˙, ýďčëĺďńč˙      |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|315|Ëčňč˙ ęŕđáîíŕň   |Ëčňč˙     ęŕđáîíŕň|                    |N05A N01 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                     Ňđŕíęâčëčçŕňîđű (Ŕíęńčîëčňčęč)                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|316|Äčŕçĺďŕě         |Äčŕçĺďŕě äđ.; ňŕá.|                    |N05B A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|317|                 |Đĺëŕíčóě ňŕá.     |                    |N05B A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|318|                 |Ńĺäóęńĺí ňŕá.     |                    |N05B A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|319|                 |Ńčáŕçîí ňŕá.      |                    |N05B A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|320|Îęńŕçĺďŕě        |Íîçĺďŕě ňŕá.      |                    |N05B A04 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|321|Ôĺíŕçĺďŕě        |Ôĺíŕçĺďŕě ňŕá.    |                    |N05BX    |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|322|Ěĺáčęŕđ          |Ěĺáčęŕđ ňŕá.      |                    |N05BX    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                    Ńíîňâîđíűĺ č ńĺäŕňčâíűĺ ńđĺäńňâŕ                   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|323|Íčňđŕçĺďŕě       |Íčňđŕçĺďŕě ňŕá.   |ďđč      ďńčőč÷ĺńęčő|N05C D02 |

|   |                 |                  |đŕńńňđîéńňâŕő       |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|324|Ęîđâŕëîë         |Ęîđâŕëîë     ęŕďëč|                    |N05CM    |

|   |                 |ä/ďđčĺěŕ âíóňđü   |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|325|Íŕńňîéęŕ  ďóńňűđ-|Íŕńňîéęŕ ďóńňűđíč-|                    |N05C M0X*|

|   |íčęŕ             |ęŕ ôë.            |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                             Ŕíňčäĺďđĺńńŕíňű                           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|326|Čěčďđŕěčí        |Ěĺëčďđŕěčí äđ.    |                    |N06A A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|327|Ęëîěčďđŕěčí      |Ęëîěčíŕë äđ.      |                    |N06A A04 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|328|Ŕěčňđčďňčëčí     |Ŕěčňđčďňčëčí ňŕá. |                    |N06A A09 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|329|Ďčđëčíäîë        |Ďčđŕçčäîë ňŕá.    |                    |N06A X   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ďńčőîńňčěóë˙ňîđű č íîîňđîďű                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|330|Ďčđŕöĺňŕě        |Ďčđŕöĺňŕě    ňŕá.;|                    |N06B Ő03 |

|   |                 |ęŕďń.             |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|331|Âčíďîöĺňčí       |Âčíďîöĺňčí ňŕá.   |                    |N06B Ő18 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|332|                 |Ęŕâčíňîí ňŕá.     |                    |N06B Ő18 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|333|Äčěĺôîńôîí       |Äčěĺôîńôîí ôë.    |                    |V03A Ő0Ő |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|334|Ăîďŕíňĺíîâŕ˙ ęčń-|Ďŕíňîăŕě ňŕá.     |                    |N06B X   |

|   |ëîňŕ             |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Ŕíňčőîëčíĺńňĺđŕçíűĺ ńđĺäńňâŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|335|Íĺîńňčăěčíŕ   ěĺ-|Ďđîçĺđčí  ăđŕíóëű;|                    |N07A A01 |

|   |ňčëńóëüôŕň       |ňŕá.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|336|Ďčđčäîńňčăěčíŕ   |Ęŕëčěčí 60 Í ňŕá. |                    |N07A A02 |

|   |áđîěčä           |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|337|                 |Ęŕëčěčí ôîđňĺ  đ-đ|                    |N07A A02 |

|   |                 |ä/číúĺęö.         |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Ŕíňč-âĺđňčăî ďđĺďŕđŕňű                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|338|Öčííŕđčçčí       |Öčííŕđčçčí   ňŕá.;|                    |N07C A02 |

|   |                 |ęŕďń.             |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Ŕíňčďđîňîçîéíűĺ ńđĺäńňâŕ                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                              Ŕěčíîőčíîëčíű                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|339|Őëîđîőčí         |Äĺëŕăčë đ-đ ä/číú-|                    |P01B A01 |

|   |                 |ĺęö.; ňŕá.        |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|340|Ăčäđîęńčőëîđîőčí |Ďëŕęâĺíčë ňŕá.    |                    |P01B A02 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Ŕíňčňđĺěŕňîäíűĺ ńđĺäńňâŕ                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|341|Ďđŕçčęâŕíňĺë     |Áčëňđčöčä ňŕá.    |                    |P02B A01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Ŕíňčíĺěŕňîäíűĺ ńđĺäńňâŕ                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|342|Ěĺáĺíäŕçîë       |Ěĺáĺíäŕçîë ňŕá.   |                    |P02C A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|343|Ďčđŕíňĺë         |Ďčđŕíňĺë ňŕá.;    |                    |P02C C01 |

|   |                 |ńóńď.             |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|      Ëĺęŕđńňâĺííűĺ ńđĺäńňâŕ, âëč˙ţůčĺ íŕ ôóíęöčč îđăŕíîâ äűőŕíč˙      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                          Ŕëüôŕ-ŕäđĺíîěčěĺňčęč                         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|344|Íŕôŕçîëčí        |Íŕôňčçčí ęŕďëč    |äĺňč äî 3-ő ëĺň     |R01AA08  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              Ńĺëĺęňčâíűĺ ŕăîíčńňű áĺňŕ-2-ŕäđĺíîđĺöĺďňîđîâ             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|345|Ńŕëüáóňŕěîë      |Ńŕëüáóňŕěîë   ňŕá.|                    |R03A C02 |

|   |                 |đĺňŕđä;  ŕýđ.; đ-đ|                    |         |

|   |                 |ä/číăŕë.          |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|346|                 |Ńŕëüăčě đ-đ       |                    |R03A C02 |

|   |                 |ä/číăŕë.          |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|347|Ôĺíîňĺđîë        |Áĺđîňĺę Í ŕýđ. äî-|                    |R03A C04 |

|   |                 |çčđ.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|348|Ńŕëüěĺňĺđîë      |Ńĺđĺâĺíň ŕýđ.     |ňîëüęî äë˙   áîëüíűő|R03AC12  |

|   |                 |                  |áđîíőčŕëüíîé  ŕńňěîé|         |

|   |                 |                  |ň˙ćĺëîăî ňĺ÷ĺíč˙    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|349|Ôîđěîňĺđîë       |Ôîđŕäčë ďîđ. ä/čí-|ňîëüęî äë˙   áîëüíűő|R03AC13  |

|   |                 |ăŕë.              |áđîíőčŕëüíîé  ŕńňěîé|         |

|   |                 |                  |ň˙ćĺëîăî ňĺ÷ĺíč˙    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|350|                 |Îęńčń ďîđ.ä/číăŕë.|ňîëüęî äë˙   áîëüíűő|R03AC13  |

|   |                 |                  |áđîíőčŕëüíîé  ŕńňěîé|         |

|   |                 |                  |ň˙ćĺëîăî ňĺ÷ĺíč˙    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|      Ęîěáčíŕöčč ŕäđĺíĺđăč÷ĺńęčő č äđóăčő ŕíňčŕńňěŕňč÷ĺńęčő ńđĺäńňâ    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|351|Ôĺíîňĺđîë +   Čď-|Áĺđîäóŕë đ-đ ä/čí-|                    |R03A K03 |

|   |đŕňđîďč˙ áđîěčä  |ăŕë.; ŕýđ. äîçčđ. |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|352|Ęđîěîăëčęŕň  íŕň-|Äčňĺę ŕýđ. äîçčđ. |                    |R03AK03  |

|   |đč˙ + ôĺíîňĺđîë  |                  |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Ăëţęîęîđňčęîčäű äë˙ číăŕë˙öčé                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|353|Áĺęëîěĺňŕçîí     |Áĺęîňčä ŕýđ.äîçčđ.|                    |R03B A01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|354|                 |Áĺęëîäćĺň    ńóńď.|                    |R03BA01  |

|   |                 |ä/číăŕë.          |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|355|Ôëóňčęŕçîí       |Ôëčęńîňčä    ŕýđ.;|                    |R03BA05  |

|   |                 |ďîđ. ä/číăŕë.     |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|356|Áóäĺńîíčä        |Áĺíŕęîđň      ďîđ.|                    |R03B A02 |

|   |                 |ä/číăŕë.          |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|357|                 |Áóäĺńîíčä    ôîđňĺ|                    |R03B A02 |

|   |                 |ŕýđ. äîçčđ.       |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|358|                 |Ďóëüěčęîđň  ňóđáî-|ňîëüęî äë˙   áîëüíűő|R03B A02 |

|   |                 |őŕëĺđ ďîđ.ä/číăŕë.|áđîíőčŕëüíîé  ŕńňěîé|         |

|   |                 |                  |ň˙ćĺëîăî ňĺ÷ĺíč˙    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Ŕíňčőîëčíĺđăč÷ĺńęčĺ ďđĺďŕđŕňű                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|359|Čďđŕňđîďč˙ áđîěčä|Ŕňđîâĺíň ŕýđ.  äî-|                    |R03B B01 |

|   |                 |çčđ.; đ-đ ä/číăŕë.|                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                        Ŕíňčŕëëĺđăč÷ĺńęčĺ ńđĺäńňâŕ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|360|Ęčńëîňŕ ęđîěîăëč-|Ęđîďîç ŕýđ. äîçčđ.|                    |R03B C01 |

|   |öčĺâŕ˙           |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|361|                 |Ęđîěîăĺí ŕýđ.  äî-|                    |R03B C01 |

|   |                 |çčđ.              |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|362|Íĺäîęđîěčë       |Ňŕéëĺä ŕýđ. äîçčđ.|äĺň˙ě äî 3-ő ëĺň    |R03B C03 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                 Ęńŕíňčíű                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|363|Ňĺîôčëëčí        |Ňĺîďýę ňŕá.       |                    |R03D A04 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|364|Ŕěčíîôčëëčí      |Ýóôčëëčí       đ-đ|                    |R03D A05 |

|   |                 |ä/číúĺęö.; ňŕá.   |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Îňőŕđęčâŕţůčĺ ńđĺäńňâŕ                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|365|Ěóęŕëňčí         |Ěóęŕëňčí ňŕá.     |                    |R05C A10 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Ěóęîëčňčęč                              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|366|Ŕöĺňčëöčńňĺčí    |ŔÖÖ ňŕá.          |                    |R05C B01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|367|                 |ŔÖÖ ëîíă ňŕá.     |                    |R05C B01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|368|Ŕěáđîęńîë        |Ŕěáđîęńîë ňŕá.;   |                    |R05CB06  |

|   |                 |ńčđîď             |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                         Ďđîňčâîęŕřëĺâűĺ ńđĺäńňâŕ                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|369|Ďđĺíîęńäčŕçčí    |Ëčáĺęńčí ňŕá.     |                    |R05D B18 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              Ŕíňčăčńňŕěčííűĺ ńđĺäńňâŕ ńčńňĺěíîăî äĺéńňâč˙             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|370|Äčôĺíăčäđŕěčí    |Äčěĺäđîë ňŕá.     |                    |R06A A02 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|371|Őëîđîďčđŕěčí     |Ńóďđŕńňčí ňŕá.;   |                    |R06A C03 |

|   |                 |đ-đ ä/číúĺęö.     |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|372|Ëîđŕňŕäčí        |Ęëŕđîňčäčí ňŕá.;  |                    |R06A X13 |

|   |                 |ńčđîď             |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|373|Ęĺňîňčôĺí        |Ęĺňîňčôĺí ńčđîď;  |                    |R06A X17 |

|   |                 |ňŕá.              |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                               Ńóëüôîíŕěčäű                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|374|Ńóëüôŕöĺňŕěčä    |Ńóëüôŕöčë-íŕňđč˙  |                    |S01A B04 |

|   |                 |ęŕďë. ăë.         |                    |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                Ďđîňčâîăëŕóęîěŕňîçíűĺ ďđĺďŕđŕňű č ěčîňčęč              |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|375|Ďčëîęŕđďčí       |Ďčëîęŕđďčí ęŕďë.  |                    |S01E B01 |

|   |                 |ăë.; ěŕçü ăëŕç.   |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|376|Ŕöĺňŕçîëŕěčä     |Äčŕęŕđá ňŕá.      |                    |S01E C01 |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|377|Ňčěîëîë          |Îďňčěîë ęŕďë. ăë. |                    |S01E D01 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|              Äđóăčĺ ńđĺäńňâŕ, čńďîëüçóĺěűĺ â îôňŕëüěîëîăčč            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|378|Ňŕóđčí           |Ňŕóôîí ęŕďë. ăë.  |                    |S01X A   |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|379|Öčňîőđîě Ń,  íŕň-|Îôňŕí -   ęŕňŕőđîě|                    |S01X A   |

|   |đč˙     ńóęöčíŕň,|ęŕďë. ăë.         |                    |         |

|   |ŕäĺíîçčí, íčęîňč-|                  |                    |         |

|   |íŕěčä,  áĺíçŕëęî-|                  |                    |         |

|   |íčé őëîđčä.      |                  |                    |         |

|———|—————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————|

|380|Äóŕńîđá          |Ńëĺçŕ  íŕňóđŕëüíŕ˙|äë˙ áîëüíűő ń  ńčíä-|S01X A2Î |

|   |                 |ęŕďë. ăë.         |đîěîě Řĺăđĺíŕ       |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|     Ńđĺäńňâŕ äë˙ óěĺíüřĺíč˙ ňîęńč÷ĺńęčő ýôôĺęňîâ öčňîňîęńč÷ĺńęčő      |

|                      ďđîňčâîîďóőîëĺâűő ďđĺďŕđŕňîâ                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|381|Äĺęńđŕçîęńŕí     |Ęŕđäčîęńŕí    ďîđ.|ňîëüęî äë˙ îíęîáîëü-|V03A F02 |

|   |                 |ä/ďđčăîň.číô. đ-đŕ|íűő                 |         |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      Đĺăĺíĺđŕöčč ňęŕíĺé ńňčěóë˙ňîđ                    |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|382|Ęńčěĺäîí         |Ęńčěĺäîí ňŕá.     |                    |V03A     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                       Ďđĺäěĺňű óőîäŕ çŕ áîëüíűěč                      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|383|Řďđčö-đó÷ęč äë˙ ââĺäĺíč˙ ăîđěîíŕ đîńňŕ (íîđäčäćĺęň,  őóěŕňđîďĺí II,|

|   |ăĺíîňđîďčíďĺí)                                                     |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|384|Čăëű äë˙ řďđčö-đó÷ĺę (ěčęđî-ôŕéí, íîâî-ôŕéí)                       |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|385|Číńóëčíîâűĺ řďđčöű č čăëű ę íčě, řďđčö-đó÷ęč č čăëű ę íčě          |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|386|Ňĺńň-ďîëîńęč äë˙ îďđĺäĺëĺíč˙ ăëţęîçű â ęđîâč, äë˙ âčçóŕëüíîăî ęîíň-|

|   |đîë˙ č ăëţęîěĺňđîâ - äë˙ äĺňĺé, ďîäđîńňęîâ č áĺđĺěĺííűő ćĺíůčí.    |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|387|Ňĺńň-ďîëîńęč äë˙ îďđĺäĺëĺíč˙ ăëţęîçű â ěî÷ĺ, ŕöĺňîíŕ â ěî÷ĺ        |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|388|Ęŕňĺňĺđű Ďĺööĺđŕ                                                   |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|389|Ěî÷ĺďđčĺěíčęč                                                      |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|390|Ęŕëîďđčĺěíčęč                                                      |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|391|Ŕďňĺ÷ęŕ íîâîđîćäĺííîăî                                             |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|392|Î÷ęč äë˙ ęîđđĺęöčč çđĺíč˙ ëčöŕě,  čěĺâřčě đŕíĺíč˙, ńâ˙çŕííűĺ ń ďîâ-|

|   |đĺćäĺíčĺě îđáčňű ăëŕçŕ č ďđčëĺăŕţůĺé ę íĺé îáëŕńňč                 |

|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————|

|393|Ňĺëĺńęîďč÷ĺńęčĺ î÷ęč                                               |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————Ďîďóë˙đíűĺ ěŕňĺđčŕëű Ďîďóë˙đíűĺ ěŕňĺđčŕëű

Îáëŕęî ňĺăîâ Îáëŕęî ňĺăîâ

 
 
Ńîâĺňóţ ďđî÷čňŕňü
 
 
Ńëĺäčňĺ çŕ íŕěč
 
 Ęîíňŕęňĺ Facebook Twitter Livejournal YouTube
 
Ńëó÷ŕéíűé ŕíĺęäîň
 
 
Äđóăčĺ ďđîĺęňű ńŕéňŕ
 
 
 
 
 
Ńîçäŕí: 02/28/2001.
Copyright Š 2001-aupam. Ďđč čńďîëüçîâŕíčč ěŕňĺđčŕëîâ ńŕéňŕ ńńűëęŕ îá˙çŕňĺëüíŕ.